List of active policies

Name Type User consent
Podmínky užívání portálu Site policy All users
Pravidla GDPR Privacy policy All users

Summary

Všeobecné podmínky pro práci s portálem www.e-senior.cz

 

Full policy

Po přečtení klikněte níže na tlačítko Další.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Užívání portálu

 

 I.Úvodní ustanovení

1.1    Česká zemědělská univerzita v Praze, se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, IČO: 60460709, je univerzitní veřejnou vysokou školou v soustavě vysokých škol České republiky (dále jen „ČZU“). Její působnost je dána zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).

1.2    ČZU zajišťuje v rámci své činnosti program Celoživotního vzdělávání, registrovaný dne 12. července 1999 pod č. j. 24727/99-30 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 36 odst. 2 zákona o vysokých školách (dále jen „CŽV“). V rámci CŽV ČZU organizuje program Virtuální univerzity třetího věku (dále jen „VU3V“), pořádaný formou kurzů. Tyto kurzy jsou přístupné na portálu www.e-senior.cz (dále jen „portál“).

1.3     Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez výslovného písemného souhlasu ČZU do technické podstaty či obsahu portálu. Pouze ČZU má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti portálu.

1.4    ČZU tímto vydává všeobecné podmínky pro užívání portálu (dále jen jako „podmínky“). Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat portál. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi ČZU a účastníkem kurzu VU3V (dále také jen „účastník kurzu“), který je současně uživatelem portálu (dále jen „uživatel portálu“) a jsou pro účastníky závazné. Smluvní vztah mezi ČZU a uživatelem portálu vzniká na základě objednávky uživatele portálu učiněné jeho prostřednictvím nebo prostřednictvím Konzultačního střediska VU3V (seznam viz portál).

1.5     Podmínky mohou být aktualizovány. Aktualizovaná verze je vždy k dispozici na stránkách portálu. Uživatel portálu má povinnost se podmínkami, vždy v jejich aktuálním znění, řídit. Využití portálu v době po aktualizaci podmínek je považováno za souhlas s těmito podmínkami. Pokud uživatel portálu s aktualizovanými podmínkami nesouhlasí, má právo smlouvu uzavřenou prostřednictvím portálu s ČZU vypovědět, a to s účinností ke dni doručení písemné a odůvodněné výpovědi na adresu sídla ČZU.

 

II.Podmínky užití portálu

2.1    Uživatelem portálu může být pouze osoba starší 18 let.

2.2    Uživatel portálu je povinen portál používat v souladu s těmito podmínkami, pouze pro zákonné účely a způsobem, který neporušuje nebo neomezuje práva ČZU ani třetích osob.

2.3    Je zakázáno sdílet obscénní nebo urážlivý obsah, jinak narušovat běh portálu nebo se vydávat za jinou osobu (např. zneužitím přihlašovacích údajů třetích osob, nebo údajů, které jsou určeny pouze pro účastníky kurzu).

 

 III. Duševní vlastnictví

3.1    ČZU je provozovatelem portálu, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k tomuto portálu (internetovým stránkám). Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu portálu (internetových stránek).

3.2    Není-li uvedeno jinak, je za vlastníka veškerých autorských práv, ochranných známek, práv k průmyslovým vzorům, patentů a jiných práv duševního vlastnictví (registrovaných i neregistrovaných) a veškerého obsahu umístěného na portálu považována ČZU.

3.3    Bez předchozího výslovného písemného souhlasu ČZU není povoleno kopírovat, reprodukovat, publikovat, rozebírat, stahovat, sdílet, vysílat nebo jinak využívat jakýkoliv obsah nebo jeho část uveřejněnou na portále.

 

 IV. Osobní obsah

4.1    Stránky portálu umožňují uživatelům portálu zveřejňovat, posílat a nahrávat informace a obsah na portál. Pokud tak uživatel portálu učiní, je takové jednání považováno za potvrzení, že se seznámil s těmito podmínkami a tyto v plném rozsahu akceptoval.

4.2    Uživatel portálu nesmí zveřejňovat, posílat nebo nahrávat informace a obsah:

(a)    pokud není jeho vlastníkem nebo nemá příslušná práva k užívání vztahující se k těmto informacím nebo obsahu a/nebo pokud si není jist, že jejich zveřejnění, posílání nebo nahrávání neporušuje práva třetích osob;

(b)    který je nebo by mohl být považován za urážlivý, hanlivý nebo nevhodný vzhledem k ČZU, jejím studentům, klientům, spřízněným osobám nebo třetím osobám či organizacím;

(c)    který obsahuje jakýkoli urážlivý, obscénní nebo kriminální obsah nebo obsah, který může způsobit škodu ČZU, jejím studentům, klientům, spřízněným osobám nebo třetím osobám či organizacím;

(d)    který obsahuje důvěrné informace o ČZU, třetí osobě nebo organizaci, pokud k tomu uživatel portálu nemá povolení od ČZU nebo od příslušné třetí osoby či organizace;

(e)    který obsahuje jakákoliv osobní data o jiných osobách včetně jména, kontaktních údajů nebo citlivých osobních dat (např. údaje o duševním a tělesném zdraví, rasové nebo etnické příslušnosti či náboženské víry).

4.3    ČZU není odpovědná za informace a/nebo obsah, který uživatel portálu zveřejní, pošle nebo nahraje na portál. ČZU si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a dle svého uvážení odstranit informace a/nebo obsah, který uživatel portálu zveřejní, pošle nebo nahraje, a podniknout vůči uživateli portálu kroky, které jsou ČZU k dispozici dle platné právní úpravy.

 

 V. Přednost informací a obsahu na portále

5.1    ČZU si vyhrazuje právo informace a obsah portálu kdykoliv upravit či změnit, a to bez předchozího upozornění.

5.2    Na portále mohou být zveřejněny odkazy na jiné webové stránky. ČZU nenese odpovědnost za obsah jiných webových stránek. Zveřejnění odkazu na jiné webové stránky není považováno za vyjádření jakéhokoli druhu podpory těmto stránkám. Při využití odkazu na jiné webové stránky, umístěného na portále, je plnou odpovědností uživatele portálu, seznámit se s podmínkami užití této jiné webové stránky.

 

 

 VI. Odpovědnost

6.1     ČZU nezaručuje zejména, že:

(a)    používání portálu bude kompatibilní se všemi druhy hardware a software,
(b)    používání portálu bude nepřerušované, bez závad a virů.

6.2    Uživatel portálu má povinnost ujistit se, že při používání portálu na jakémkoli zařízení je toto zařízení pravidelně kontrolováno a chráněno proti virům.

6.3    Uživatel portálu akceptuje skutečnost, že jeho komunikace s ČZU prostřednictvím portálu nebo e-mailu probíhá na jeho vlastní riziko a odpovědnost a ČZU není odpovědná za případné ztráty nebo škody s touto komunikací související.

 

VII.   Ochrana osobních údajů

7.1    Ochrana osobních údajů uživatele portálu, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména dle obecného nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel portálu (účastník kurzu) svým přihlášením do portálu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ČZU v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.2    Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Účastník kurzu bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Účastník kurzu potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Účastník kurzu prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený ČZU může kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu ČZU.

7.3    Projeví-li uživatel portálu zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, zavazuje se ČZU mu tyto informace poskytnout.

 

VIII.    Závěrečná ustanovení a ostatní informace

8.1    Uživatel portálu souhlasí se zasíláním informací ze strany ČZU na elektronickou adresu, kterou poskytl v rámci své registrace do portálu/při přihlášení do kurzu. Tento svůj souhlas je uživatel portálu oprávněn kdykoliv odvolat, a to písemnou zprávou zaslanou na e-mail uvedený v odst. 8.3 tohoto článku.

8.2    ČZU je plátcem DPH.

8.3    Případně dotazy či připomínky budou zodpovězeny na tel.: 224 382 280, 224 382 350 nebo je můžete zaslat na e-mail: vu3v@pef.czu.cz.

 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2021 do odvolání.

 


Summary

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation /dále jen „GDPR“/

Full policy

Po přečtení klikněte níže na políčko Další.

 

Beru na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou ze strany správce údajů zpracovány v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation /dále jen „GDPR“/, v souladu s právní úpravou ČR související s ochranou osobních údajů a v souladu s pokyny, uvedenými na portálu www.e-senior.cz.  Dále tímto prohlašuji, že jsem se seznámil/-a se zásadami zpracování osobních údajů ze strany správce údajů, s podmínkami shromažďování, zpracovávání, uchovávání osobních údajů a dále s právy, které v souvislosti se zpracováváním a uchováváním osobních údajů mohu vůči správci údajů uplatnit a že správce údajů tak splnil informační povinnost dle čl. 13., obecného nařízení GDPR. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách organizátora kurzu DU:  https://gdpr.czu.cz/cs/r-13670-pravni-prohlaseni

Prohlašuji, že splňuji podmínky pro zařazení do kurzů VU3V (jsem občanem ČR a mám nárok na starobní důchod nebo jsem v předčasném starobním důchodu či důchodu invalidním). Potvrzuji, že jsem se seznámil/-a a souhlasím s podmínkami studia VU3V, které jsou zveřejněny na portále www.e-senior.cz.

Zároveň se zavazuji, že mně přidělené uživatelské jméno a heslo, které mi po dobu trvání semestrálního kurzu zpřístupní studijní materiály na portálu www.e-senior.cz, nesdělím dalším osobám. Pokud bude prokázáno zneužití mých přihlašovacích údajů dalšími osobami, zavazuji se za ně uhradit studijní poplatek za daný semestr v plné výši.

Přístupy do neveřejné části portálu jsou monitorovány.  Veškeré studijní materiály, zveřejněné na portálu www.e-senior.cz podléhají autorským právům, která náleží ČZU v Praze a není dovoleno je jakkoli šířit.